TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
XƯỞNG THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:
 

  TT  

HỌ VÀ TÊN                            

CHỨC DANH,

HỌC VỊ

 EMAIL                                              LINK     

GHI CHÚ  

1

Trần Việt Hùng

Thạc sĩ

tranviethung@iuh.edu.vn  

TX

2

Lê Trần Cảnh

Kỹ sư

letrancanh@iuh.edu.vn  

GV

3

Vũ Đức Phương

Thạc sĩ

vuducphuong@iuh.edu.vn  

GV

4

Phan Quốc Minh

Thạc sĩ

phanquocminh@iuh.edu.vn  

GV

5

Nguyễn Văn Pha

Kỹ sư

nguyenvanpha@iuh.edu.vn  

GV

6

Trần Đình Thảo

Thạc sĩ

trandinhthao@iuh.edu.vn  

GV

 
 
 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH:
 

   - Thực hành lạnh cơ bản

   - Thực hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng

   - Thực hành vận hành và bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp

   -  Đo lường nhiệt

   - Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh 

   - Vận hành bảo trì hệ thống nhiệt lạnh

   - Thực tập tốt nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết