TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông báo tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2022

 

THÔNG BÁO

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TÌNH NGUYỆN

ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ

 

Kính gửi:   - Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

                   - Khoa …………………………………………………………………..

 

Họ và tên tôi là: .................................................................MSSV: ........................................

Sinh ngày:..............tháng..............năm.....................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Hiện là sinh viên khóa: ..........., Ngành ..................................................................................

Khoa........................................................., Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

       Qua tìm hiểu về công tác đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) bản thân tôi nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm cũng như quyền lợi của bản thân sau khi đi đào tạo SQDB. Để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, tôi làm đơn này kính đề nghị Ban lãnh đạo Khoa ........................................................................, Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh xem xét cho tôi được đi đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2022.

       Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt khóa đào tạo SQDB, chấp hành tốt kỷ luật quân đội và những qui định của Nhà trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày .........tháng...... năm 2022

Ý KIẾN 

CỦA BCH QUÂN SỰ

Ý KIẾN 

CỦA LÃNH ĐẠO KHOA 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

Đơn vị liên kết