TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Thông báo mở lớp học hè HK 3 (2021 - 2022)

 

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM          CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Đơn vị: Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  _______________                                         __________________________

  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp học hè HK 3 (2021-2022)

       Theo thông báo của Phòng Đào tạo, Khoa Nhiệt Lạnh mở lớp học lại HK 3 (2021-2022) cho các lớp Hệ Tín chỉ. Các môn học thuộc Khoa Nhiệt Lạnh chủ quản. Sinh viên tập hợp danh sách như sau:

  1. Lớp lý thuyết số lượng sinh viên: 25 em trở lên.

  2. Lớp thực hành số lượng sinh viên:  từ 15 đến 25 em. 

      Sinh viên làm đơn chọn ngày giờ học 1 tuần 2 buổi, kèm danh sách sinh viên. Thời gian nộp đơn và danh sách bắt đầu 20/04/2022 đến 29/04/2022.  Thời gian đăng ký học phần từ 03/05/2022 đến 15/05/2022. Thời gian đóng học phí từ 16/05/2022 đến 31/05/2022. 

      Lớp học hè bắt đầu học 13/06/2022.

      Trân trọng thông báo.

 

 

                                                                                                                                                                                   KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH 

  

Đơn vị liên kết