Cơ cấu tổ chức

NHÂN SỰ

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh hiện có 25 giảng viên cơ hữu và 1 giáo vụ. 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

-          Trưởng khoa: TS. Đường Công Truyền                          Email: truyendc@gmail.com

-          Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Tâm Thanh

 TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

-          ThS. Võ Long Hải                               : Trưởng Bộ môn Kỹ thuật cơ sở

-          TS. Trần Đình Anh Tuấn                   : Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

-          ThS. Trần Việt Hùng                          : Trưởng xưởng thực hành

Khoa Công nghệ Nhiệt  lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh