TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
KẾ HOẠCH TÌNH NGUYỆN THÁNG 3 NĂM 2020

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

BCH KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

***

Số: 21/KH-CNNL

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

       

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chương trình “Lá Lành Đùm Lá Rách”

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nối tiếp truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của khoa Công Nghệ Nhiệt - Lạnh.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong, nêu cao tinh thần vì cộng đồng, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

2. Yêu cầu:

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các sinh viên trong tham gia tổ chức, thực hiện chiến dịch.

- Công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, hình thức hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng thiết thực, hiệu quả.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc xác định nội dung, địa bàn tổ chức các hoạt động.

II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG - LỰC LƯỢNG:

1. Địa bàn công tác: Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian: Thời gian: ngày 09/3/2020.

3. Đối tượng chăm lo:

- Người dân vô gia cư trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Số lượng: 20 Chiến sĩ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Phối hợp với lực lượng chiến sĩ tình nguyện để hoàn thành chương trình.                          

- Phát quà cho người dân vô gia cư

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:                                                                                                 

1. Thành Lập Ban Chỉ Đạo

           1.1 Về phía lãnh đạo khoa:

TS. Đường Công Truyền

 Trưởng khoa Công nghệ Nhiệt  Lạnh     

Trưởng ban

Th.S Nguyễn Văn Dũng     

Bí thư khoa Công nghệ Nhiệt  Lạnh              

Phó ban

            1.2 Về phía Đoàn – Hội:  

Đ/c Nguyễn Thị Thương    

Bí thư đoàn trường

Trưởng Ban

Đ/c Trương Công Hậu               

Phó bí thư đoàn trường

Phó ban            

           2. Thành Lập Ban Chỉ huy Mặt trận

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Phó bí thư Đoàn khoa

Trưởng ban

Đ/c Võ Văn Trình

UV BCH Đoàn khoa

Phó ban

Đ/c Trần Văn Lập

UV BTV Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Võ Thị Hồng

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Trần Vương Tiến Minh

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Đặng Dũng Nghĩa

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Tạ Hồng Nguyệt Quế

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Thành

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Nguyễn Văn Tiến

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Võ Văn Thịnh

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Nguyễn Khắc Long Nhật

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

Đ/c Phan Triệu Vĩ

UV BCH Đoàn khoa

Thành viên

V. KẾ HOẠCH RA QUÂN 

 1. Ngày 9/03/2020

- 22h00 đến 22h30: Tập trung tại cổng 1 trường Đại Học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát.

- 23h00: Tới nơi, ổn định và thăm  hỏi, tặng quà cho người dân vô gia cư.

- 00h30 Tập trung và quay về trường.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Tháng 2/2020: Xin ý kiến BTV Đoàn trường, xây dựng kế hoạch.

- Ngày 20/2/2020 – 5/3/2020: Triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị.

- Ngày 9/03/2020: Thực hiện chương trình.

- Ngày 16/03/2020: Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

Ý KIẾN BCN KHOA

TRƯỞNG KHOA

                                

 

 

Đường Công Truyền

TM. BTV ĐOÀN KHOA

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Thương

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Trương Công Hậu

 

            Nơi Nhận:

- Đoàn Trường;

-Ban chủ nhiệm khoa;

-Các chi đoàn;

-Lưu VP.

 

 

 

 

 

Đơn vị liên kết