TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:

   TT   

HỌ VÀ TÊN                     

CHỨC DANH, 

HỌC VỊ 

 EMAIL  LINK     

GHI CHÚ  

1

Võ Long Hải

Thạc sĩ

volonghai@iuh.edu.vn  

TBM

2

Trương Quang Trúc

Thạc sĩ

truongquangtruc@iuh.edu.vn  

GV

3

Đinh Nho Anh

Kỹ sư

dinhnhoanh@iuh.edu.vn  

GV

4

Hồ Thị Khánh Phượng

Thạc sĩ hothikhanhphuong@iuh.edu.vn  

GV

5

Nguyễn Văn Dũng

Thạc sĩ nguyenvandungth@iuh.edu.vn  

GV

6

Nguyễn Minh Phú

Phó giáo sư,

Tiến  sĩ

nguyenminhphu@iuh.edu.vn  

GV

7

Đoàn Thị Hồng Hải

Thạc sĩ

doanthihonghai@iuh.edu.vn  

GV

 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

 

- Nhập môn công nghệ nhiệt lạnh

- Nhiệt động lực học kỹ thuật

- Cơ lưu chất

- Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật nhiệt cơ sở

- Tin học ứng dụng ngành nhiệt lạnh

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết