TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
BỘ MÔN
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN:

TT HỌ VÀ TÊN LLKH LIÊN HỆ
BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ
1 ThS. Võ Long Hải (TBM) Link volonghai@iuh.edu.vn
2 PGS.TS Nguyễn Minh Phú Link nguyenminhphu@iuh.edu.vn
3 TS. Đường Công Truyền Link duongcongtruyen@iuh.edu.vn
4 TS. Ao Hùng Linh Link aohunglinh@iuh.edu.vn
5 TS. Đặng Hoàng Minh Link  danghoangminh@iuh.edu.vn
6 TS. Nguyễn Khoa Triều Link nguyenkhoatrieu@iuh.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Văn Dũng Link nguyenvandung@iuh.edu.vn
8 ThS. Trương Quang Trúc Link truongquangtruc@iuh.edu.vn
9 ThS. Đoàn Thị Hồng Hải Link doanthihonghai@iuh.edu.vn
10 ThS. Hồ Thị Khánh Phượng Link hothikhanhphuong@iuh.edu.vn
11 KS. Đinh Nho Anh Link dinhnhoanh@iuh.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

- Nhập môn công nghệ nhiệt lạnh

- Nhiệt động lực học kỹ thuật

- Cơ lưu chất

- Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

- Kỹ thuật nhiệt

- Kỹ thuật nhiệt cơ sở

- Tin học ứng dụng ngành nhiệt lạnh

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Đơn vị liên kết