TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA: TS. ĐƯỜNG CÔNG TRUYỀN

Email: duongcongtruyen@iuh.edu.vn

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 834

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. TRẦN ĐÌNH ANH TUẤN 

Email: trandinhanhtuan@iuh.edu.vn

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 244

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 TRƯỞNG KHOA: TS. ĐƯỜNG CÔNG TRUYỀN 

 • Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
 • Phụ trách công tác chiến lược phát triển Khoa.
 • Phụ trách công tác nhân sự, tài chính, quan hệ đối ngoại.
 • Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư. 
 • Phụ trách công tác tuyển sinh và tốt nghiệp. 
 • Quản lý chương trình đào tạo và công tác kiểm định chất lượng.
 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và giáo trình.

 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. TRẦN ĐÌNH ANH TUẤN

 • Quản lý công tác đào tạo: kế hoạch giảng viên, thời khóa biểu, mở lớp học phần, học lại, lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, ôn thi, xét thi tốt nghiệp,…
 • Quản lý công tác kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên.
 • Quản lý công tác biên soạn, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo.
 • Quản lý các công tác hội giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
 • Quản lý công tác thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, đề thi tốt nghiệp.
 • Quản lý thiết bị, vật tư ở các phòng thực hành, thí nghiệm.
 • Quản lý công tác 5S, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

 

 CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển bộ môn.
 • Phân công và giám sát giảng viên giảng dạy các học phần do bộ môn quản lý.
 • Tư vấn sinh viên các vấn đề liên quan đến học phần do bộ môn quản lý.
 • Duyệt đề thi học kỳ, chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo quản đề thi.
 • Đề xuất hiệu chỉnh, cập nhật các chương trình chi tiết, chương trình đào tạo.
 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.
 • Đề xuất kế hoạch đầu tư thiết bị, vật tư hằng năm cho bộ môn.
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy, PBL, hội giảng, dự giờ.
 • Bồi dưỡng và đánh giá chuyên môn các giảng viên thuộc bộ môn, đặc biệt là các giảng viên mới.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, sách tham khảo và giáo trình cho các giảng viên trong bộ môn.

 

 CÁC GIÁO VỤ:
 • Tiếp sinh viên và giải quyết tất cả vấn đề học vụ liên quan, in bảng điểm, giấy xác nhận cho sinh viên.
 • Lên lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp.
 • Báo nghỉ, báo dạy bù, báo sinh hoạt chủ nhiệm cho giảng viên.
 • Lập báo cáo, thanh toán tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.
 • Công tác liên quan đến hồ sơ kiểm định AUN.
 • Quản lý và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
 • Khảo sát sinh viên tốt nghiệp.
 • Tổng hợp bảng điểm theo từng học kỳ và scan bảng điểm lưu vào máy tính.
 • Văn bản giải trình công việc không phù hợp của giảng viên.
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ Khoa.
 • Chuẩn bị các biên bản họp.

 

 

Đơn vị liên kết