TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
Ban chủ nhiệm khoa
           

TRƯỞNG KHOA: PGS. TS. BÙI TRUNG THÀNH

Email: buitrungthanh@iuh.edu.vn

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 834

   

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. TRẦN ĐÌNH ANH TUẤN 

Email: trandinhanhtuan@iuh.edu.vn

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 244

   

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA: NCS. NGUYỄN THỊ TÂM THANH 

Email: nguyenthitamthanh@iuh.edu.vn

Điện thoại: (+84) 2838940390  – 244

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

 TRƯỞNG KHOA: PGS. TS. BÙI TRUNG THÀNH

 • Quản lý chung các công việc của khoa

 • Chiến lược phát triển khoa

 • Quản lý chương trình đào tạo

 • Công tác tuyển sinh và tốt nghiệp

 • Công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng

 • Công tác kế hoạch tài chính và công tác đầu tư hàng năm của  khoa

 • Công tác nghiên cứu khoa học

 • Công tác biên sọan tài liệu, giáo trình giảng dạy

 • Đối ngoại về NCKH và hợp tác quốc tế

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu  Phân công.

 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. TRẦN ĐÌNH ANH TUẤN

 • Giúp Trưởng Khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của Khoa.

 • Phụ trách công tác đào tạo và học vụ

 • Phụ trách công tác Hội giảng hàng năm của nhà trường

 • Phụ trách công tác dự giờ giảng viên

 • Phụ trách công tác kiểm định chất lượng và điều phối công tác kiểm định chất lượng bộ tiêu chuẩn AUN QA của khoa

 • Công tác thanh tra giáo dục của khoa;

 • Công tác phân công thực tập của sinh viên

 • Công tác 5S, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

 • Công tác quản lý Sinh viên

 

 PHÓ TRƯỞNG KHOA: NCS. NGUYỄN THỊ TÂM THANH

 • Giúp Trưởng Khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của Khoa.

 • Quản lý cơ sở vật chất của khoa

 • Phát triển và nâng cao chất lượng mô hình giảng dạy,trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

 • Kết nối doanh nghiệp và cộng đồng

 • Tổ chức hội thảo, sự kiện của khoa

 • Kết nối doanh nghiệp trong công tác đào tạo chứng chỉ nghề.

 • Hỗ trợ  công tác kiểm định AUN -QA của khoa          

 • Website khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh

 • Truyền thông phát triển khoa

 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh

 • Công tác đoàn thể

 • Hỗ trợ công tác tham quan, học tập thực tế của sinh viên tại doanh nghiệp

 • Tư vấn hỗ trợ việc làm cho Sinh viên tốt nghiệp

 • Đào tạo nghề ngắn hạn cho Sinh viên

 CÁC TRƯỞNG BỘ MÔN:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển bộ môn.

 • Phân công và giám sát giảng viên giảng dạy các học phần do bộ môn quản lý.

 • Tư vấn sinh viên các vấn đề liên quan đến học phần do bộ môn quản lý.

 • Duyệt đề thi học kỳ, chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo quản đề thi.

 • Đề xuất hiệu chỉnh, cập nhật các chương trình chi tiết, chương trình đào tạo.

 • Phối hợp với lãnh đạo khoa trong việc tổ chức hướng dẫn thực tập doanh nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.

 • Đề xuất kế hoạch đầu tư thiết bị, vật tư hằng năm cho bộ môn.

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy, PBL, hội giảng, dự giờ.

 • Bồi dưỡng và đánh giá chuyên môn các giảng viên thuộc bộ môn, đặc biệt là các giảng viên mới.

 • Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn bài giảng, sách tham khảo và giáo trình cho các giảng viên trong bộ môn.

 

 CÁC GIÁO VỤ:
 • Tiếp sinh viên và giải quyết tất cả vấn đề học vụ liên quan, in bảng điểm, giấy xác nhận cho sinh viên.

 • Lên lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ, tốt nghiệp.

 • Báo nghỉ, báo dạy bù, báo sinh hoạt chủ nhiệm cho giảng viên.

 • Lập báo cáo, thanh toán tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ.

 • Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.

 • Công tác liên quan đến hồ sơ kiểm định AUN.

 • Quản lý và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

 • Khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

 • Tổng hợp bảng điểm theo từng học kỳ và scan bảng điểm lưu vào máy tính.

 • Văn bản giải trình công việc không phù hợp của giảng viên.

 • Quản lý lưu trữ hồ sơ Khoa.

 • Chuẩn bị các biên bản họp.

 LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO TRONG TUẦN 

         1. PGS.TS. Bùi Trung Thành             Trực thứ 2,3

         2. TS. Trần Đình Anh Tuấn               Trực thứ 4,5

         3. NCS. Nguyễn Thị Tâm Thanh        Trực thứ 6,7       

 

Đơn vị liên kết